Home » Byggesøknad bolig – en guide til prosessen med kommunen

Byggesøknad bolig – en guide til prosessen med kommunen

by Nathan Zachary
Byggesøknad bolig – en guide til prosessen med kommunen

Byggesøknad bolig – hele prosessen fra A til Å

Har du planer om å bygge? I denne artikkelen gir vi deg som ikke har erfaring innen byggesaker en grunnleggende innføring i å utarbeide og ferdigstille en fullstendig byggesøknad.

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for bolig til kommunen. Merk at utformingen av byggesøknad bolig er en oppgave som i utgangspunktet skal ivaretas av kvalifiserte foretak.

Les videre for å få hjelp til byggesøknad og tips om når og hvordan du kan få hjelp med byggesøknad av en kvalifisert fagperson, f.eks. en arkitekt.

Stegene i prosessen og ulike alternativ for behandling av byggesøknad bolig

Når beliggenhet og type bygg er bestemt iverksettes byggesøknadsprosessen. Tiltakshaver er normalt representert ved et foretak som innehar rollen som ansvarlig søker. Det må velges mellom trinnviseller ett-trinns saksgang. Nedenfor går vi igjennom hvert av disse alternativene.

Alternativ 1: Byggesøknad bolig – trinnvis søknadsbehandlig

Ved trinnvis søknadsbehandling søkes det først om rammetillatelse.Deretter omigangsettingav deler eller hele prosjektet. Søknaden om rammetillatelse avklarer om tiltaket i kan realiseres basert på gjeldende arealplaner, eller fremtidig ønsket arealdisponering. I tillegg vurderes ytre og innvendige rammer for tiltaket, slik som plassering, grunnforhold, høyde, avstand til nabogrenser, visuell utforming, grad av utnytting osv.

Kort sagt får man altså avklart om man får bygge på plasseringen man ønsker.

Oftest er det bare ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for tegninger som erklærer ansvar i denne første fasen.

Fra loven, SAK10 § 5-4, tredje ledd, bokstav q, kan vi se følgende:

«For søknad om rammetillatelse er det oftest tilstrekkelig med erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, men også for ansvarlig prosjekterende dersom prosjekteringsforhold avklares i rammetillatelsen».

Formålet med trinnvis saksgang er få kommunen til å ta stilling til om et prosjekt kan utføres etter plan- og bygningslovgivningens rammer. Dette uten at det blir brukt for mye ressurser på å underprosjektene for noe som ikke vil kunne realiseres. Det er tiltakshaver, ofte representert ved ansvarlig søker, som avgjør om om det skal søkes tillatelse i flere trinn.

Kommunen skal vurdere målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger, situasjonsplan (inntegnet situasjonskart) og andre dokumenter som belyser de ytre rammene til prosjektet. Dette kan f.eks. være dispensasjonssøknader, kart med inntegnede frisiktlinjer og tilsvar til eventuelle nabomerknader.

Nabovarsel

Ved søknad om rammetillatelse er det pliktig at det sendes ut nabovarsel. Men strengt tatt er det bare pliktig om naboers interesser berøres. Kommunen skal ha blanketten «Opplysninger gitt i nabovarsel», samt kvitteringsdelen som viser hvem som har mottatt varsel.

Når rammetillatelsen er gitt kan man søke om igangsetting. Ved ingangsetting skal kommunen sørge for at alle oppgaver i prosjektet er ansvarsbelagt.

Kommunen skal også sørge for at eventuelle vilkår i rammetillatelsen er oppfylt. Vilkår kan være for eksempel tydeliggjøring av tegninger, presisering av ulike ansvarsforhold og samordning mot andre berørte myndigheter.

Alternativ 2: Byggesøknad bolig – ett trinn

Ved en ett-trinns byggesøknad søker man kommunen om å ta stilling til hele tiltaket. Dette inkluderer plassering, estetikk og ansvarsforhold. Videre om tiltaket er prosjektert i tråd med gjeldende lover, forskrifter og andre bestemmelser. Det undersøkes også om det er avklart hvem som skal ha ansvaret for de ulike fagene, når dette er tilfelle kan byggesøknad for bygg i ett trinn være den beste prosessen.

Søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Om man ønsker å ta boligen i bruk før alle arbeider er ferdigstilte, kan man søke om midlertidig brukstillatelse. Søknad om midlertidig brukstillatelse er å anse for et unntak, og hører egentlig med til sjeldne tilfeller eller store prosjekter som ferdigstilles over tid. Ansvarlig søker innhenter samsvarserklæringer fra alle ansvarlige aktører, og ber deretter kommunen om midlertidig brukstillatelse.

Når alle arbeidene er fullført kan man søke om såkalt ferdigattest. Ansvarlig søker innhenter samsvarserklæringer fra alle ansvarlige aktører og ber deretter kommunen om å utstede ferdigattest.

Ved søknad om ferdigattest skal ansvarlig søker bl.a.

  • Bekrefte at byggverkets eier har mottatt FDV-dokumentasjon
  • Redegjøre for at vilkårene i tillatelser er ivaretatt
  • Legge ved oppdaterte situasjonsplaner og tegninger (særlig i tilfelle det er utført ikke-søknadspliktige endringer)

Både brukstillatelse og ferdigattest skal stilles til disposisjon for alle ansvarlige i prosjektet.

Konklusjon – hjelp med byggesøknad bolig

Denne artikkelen ga en kortfattet oversikt over prosessen knyttet til byggesøknad for bolig. Prosessen kan være både tidkrevende og kostbar. Vurder om hjelp fra en kvalifisert fagperson, f.eks. en arkitekt, som tilbyr tjenester innen feltet kan være veien videre for ditt prosjekt.

Also Read: The customs that stream into A-delight are much of the time profoundly private

Related Posts

Techcrams logo file

TechCrams is an online webpage that provides business news, tech, telecom, digital marketing, auto news, and website reviews around World.

Contact us: info@techcrams.com

@2022 – TechCrams. All Right Reserved. Designed by Techager Team